Rozpočet města na rok 2024

Na posledním veřejném jednání zastupitelů v prosinci 2023 byl
schválen rozpočet města na rok 2024. Rozpočet byl schválen
jako schodkový, když výše příjmů dosahuje 648,47 mil. Kč, výdaje narostly na sumu 848,47 mil. Kč. Rozdíl je kryt schváleným
úvěrovým rámcem až do výše 200 mil. Kč. Přestože i opoziční
většina zvedla pro rozpočet ruku a jsme rádi, že jsme se vyhnuli rozpočtovému provizoriu, máme k rozpočtu města výhrady, o kterých píšeme v tomto článku.

Schválení rozpočtu města takovým drtivým způsobem nebýval v minulém volebním období v letech 2018-2022 zvykem, to jen na okraj kritiky, že jsme proti všem a proti všemu. Rozpočet byl určitě dobře připraven a prezentován. Zdvižené ruce pro výdaje a příjmy města jsou asi tím největším poděkováním.
Uvědomujeme si, že sestavit, naplnit, a především realizovat neustále bobtnající rozpočet a spravovat výdaje ve výši pomalu atakující hranici 1 miliardy je nevděčná role. Mluvíme z vlastní zkušenosti z minulých let, kdy valnou většinu výdajů nelze ovlivnit vůbec nebo naprosto minimálně.
Bavme se tedy o tom, co se dá ovlivnit nebo naplánovat, tedy především investice, popřípadě
další výdaje nespadající pod termín „mandatorní“. Jsme potěšeni, že rozpočet je výrazně investičního
charakteru. Výdaje však spolykají především velké investiční akce města spojené s realizací sportovní haly ZŠ Palachova, intenzifikací ČOV, přístavbou ZŠ Na Výsluní. Rezervy si město musí také ponechat na očekávané výdaje s přípravou projektu svazkové základní školy ve Staré Boleslavi. Je dobře, že město myslí i na stav komunikací a chodníků, zvláště některé jsou v zoufalém stavu. To všechno dává smysl a zlepšuje občanský život ve městě, i když se to někdy rodí více než krkolomně. Jako příklad lze uvést rekonstrukci ulic Výletní, Na Nižším hrádku nebo Šarochovu ulici. Přestože jsou výdaje města značné, rádi bychom, aby se v další části rozpočtových úprav, kde se má využít řádově 40 mil. Kč, výdaje využily pro některé námi navrhované a dlouhodobě potřebné akce. Z našich třinácti návrhů zatím našla uplatnění boleslavská smuteční síň a přemostění Labe. Na účtech města je více než 400 mil. Kč, a proto bychom
uvítali, aby v městském rozpočtu našly pochopení a uplatnění především tři záležitosti více než potřebné pro občany města: Rekonstrukce letního kina Houštka, které je ústřední letní scénou města. Jeho stav je k pláči a povídají si o něm nejenom boleslavští vrabci na střeše, ale i významné osobnosti české kulturní
scény, což nám nedělá dobré jméno. A přitom by se tam mohly odehrávat podobné velké akce,
jako je koncert Tří sester, Noc filmové hudby, koncerty a vystoupení v rámci svatováclavské pouti
a řada dalších. Myslím, že investice by se poměrně rychle vrátila, protože takových letních scén
v blízkosti Prahy příliš není a popularita letních pořadů neustále vzrůstá. Parkoviště na Spořilově na pozemku města mezi umělým travnatým hřištěm a židovským hřbitovem prioritně určené pro ZŠ Na
Výsluní, dále pro potřeby FK Brandýs, nemocnice, Sportcentra a obyvatele Spořilova. K tomu,
aby tato potřebná investice byla zahrnuta do rozpočtu, přispívají aktuální faktické skutečnosti, jako
je narůstající kapacita školy, očekávané zahájení přístavby školy, kdy interní parkoviště bude vyhrazeno pro stavbu a malé parkoviště pod školou bude využito převážně zaměstnanci školy. Dalším faktorem podporujícím důležitost spořilovského parkoviště je neustálý narůst fotbalových a sportovních akcí na
Spořilově, a to celoročně i díky umělému trávníku, velký počet akcí ve Sportcentru a neustále se
rozšiřující spektrum služeb poskytovaných brandýskou nemocnicí. Velký počet parkujících aut
v této lokalitě pak odnášejí občané Spořilova.

Rádi bychom, aby se nezapomnělo na další kolo Prima nápadů. Přednostně by se měly dokončit odhlasované projekty z minula a do konce roku by se mohlo vypsat další kolo tohoto přímého
zapojení občanů do dění ve městě. Jsme si vědomi jisté nápadové vyprahlosti, ale delší pauza dává
prostor pro nové prima věci. Koordinátorem by mohla být Jesika Liptáková. Současně budeme rádi, když
dojde k navýšení finančních prostředků do rekonstrukcí komunikací, chodníků a další městské
infrastruktury. Pokud dojde k navýšení v této kapitole, budeme samozřejmě pro. Určitě je to
smysluplnější využití městských financí než plánování nejednoznačných gigantických investic.
Na ně je v současné době čas a není jediný důvod je uspěchat, řada na ně určitě přijde. V rozpočtu pro rok 2024 podporujeme prioritně projekty směřující k odstranění hlubokého infrastrukturálního dluhu města, a ne jeho navyšování. Pro kultivaci jednání zastupitelů a otupení politických názorů
mezi vládnoucí koalicí a opozičními zastupiteli navrhujeme:

 • častější konání zastupitelstev – chceme, aby se nekonala jen 1x za 90 dní, větší frekvence jednání zastupitelů by možná uvolnila nepřátelskou atmosféru na jednání zastupitelů, kdy se toho do několika hodin nahromadí moc. Někdy se stane, že opoziční strany nemají dostatek informací pro objektivní rozhodování
 • aby se klíčové záležitosti města nejdříve řádně projednaly na zastupitelské úrovni a nedozvídali jsme se je z občasníku Lokál, příkladem může být „parkovací generel“
 • aby se rozhodující investice města dosahující stovek milionů korun a ovlivňující život ve městě na mnoho desítek let nešily horkou jehlou, nejdříve by se měly řádně zanalyzovat ze všech aspektů, vysvětlit občanům a získat jejich většinovou podporu.
 • Za obyvatele Výletní ulice si přejeme, aby tato nejdelší ulice města na konci roku 2024 vypadala jako
  komunikace 21. století, a ne jako Sahara po bombardování. To samé přejeme obyvatelům s adresou
  ulice Na Nižším hrádku. Obě ulice jsou velkou ostudou města, a v rozpočtu a investiční přípravě
  by se rekonstrukci těchto ulic měla věnovat maximální péče.
  Petr Čeněk