Plnění volebního programu 2018 – 2022

Náš volební program v roce 2018 shrnoval oblasti základního městského života. Našli jste v něm jak zásadní rozvojové záležitosti, tak běžné věci, které Vám snad zpříjemnily a nadále zpříjemňují život. Těch celkových osm let na radnici rozhodně nebylo promarněnou dobou. Město proinvestovalo více než 1,25 miliardy korun, aniž by se současně mohlo opřít o mimořádné příjmy, jako tomu bylo u předchozího vedení, jež utržilo za prodej městského bytového fondu půl miliardy. Preferenci dostaly především investiční akce podpořené dotačními tituly. Nutno podotknout, že v jejich získávání bylo město více než úspěšné. Za to je potřeba poděkovat zaměstnancům městského úřadu.

MLÁDEŽ A SENIOŘI

• Díky jednomu z našich páteřních bodů minulého volebního
programu, participativnímu rozpočtu, ve městě vznikl skatepark,
bikepark nebo malá lezecká stěna ve Výletní ulici.
• Město založilo „Pečovatelskou službu“ jako samostatnou
organizaci, která pečuje o seniory, zdravotně postižené
a další hendikepované občany, což bylo velkým přínosem.
• Byl zrekonstruován objekt bývalé školní jídelny ve Staré Boleslavi, kde vzniklo Komunitní centrum u Podivena. Ukázalo
se to jako skvělý tah, centrum je hojně využíváno a nabízí
široké spektrum volnočasových aktivit pro všechny věkové
skupiny od těch nejmenších dětí po seniory.
• Ve zrekonstruované budově č. p. 191 (Na Prádle) bylo vytvořeno
osm sociálních bytů, které jsou velkou pomocí pro občany z příjmově slabších skupin.
• Město velkoryse podporuje volnočasové aktivity seniorů
a řadu kulturních i sportovních akcí.
• Služba „Senior taxi“ je vytížena na maximum.
• Doposud nebyl vypsán dotační titul, který by se dal využít
na možnou přestavbu budovy Kim-Ir-Sena v Houštce na
dům seniorů. Budova bohužel dál chátrá.

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ, BEZPEČNOST

• V plném proudu je výstavba obchvatu Staré Boleslavi jako
investiční akce Středočeského kraje.
• Bylo dokončeno parkoviště v Zahradnické ulici u brusliště
s kapacitou 60 míst a Dům P+R pro 316 aut. Náklady na
výstavbu parkovacího domu přesáhly částku 140 mil. Kč
se získanou 100milionovou dotací. Současně byla zahájena
regulace parkování v obou částech města.
• Ve spolupráci se Středočeským krajem byla dokončena rekonstrukce páteřní Pražské ulice včetně výstavby okružní
křižovatky Pražská x Průmyslová.
• Ve spolupráci se Středočeským krajem se také podařilo
zrekonstruovat povrch klíčových příjezdových komunikací
ve městě: Kostelecké, Vestecké či Mělnické.
• Projektově i dotačně je připraveno bezpečné propojení
města lávkou pro cyklisty pod zámkem. Nyní se musí ještě
vyřešit přejezd kolem plavební komory.
• Momentálně se provádí modernizace kamerového systému
ve městě. Bylo dotaženo i připojení pomocí optických
kabelů, které se postupně zavádí do všech budov města.
• Bylo spuštěno úsekové měření rychlosti v ulici Kostelecká
a Královická.

ŠKOLSTVÍ

• Kapacita městských základních škol se díky přístavbám
a nástavbám zvýšila o 410 míst, což bylo nejrychlejší řešení
i vzhledem k nečinnosti předchozích vedení radnice.
• Pracujeme s vizí budování dalších dvou svazkových škol,
jedné ve Staré Boleslavi v lokalitě ulice Třebízského, druhé
v lokalitě brandýského Vrábí. Svazek s ostatními okolními
obcemi by měl být založen do konce září.
• Město v letech 2014-2020 postavilo tři školky (Rosa, Okružní, Třebízského), což představuje nárůst o 245 míst. Díky tomu se letos dostali všichni „tříleťáci“, a dokonce i ty děti, kterým budou tři roky až na podzim. Vznikne také další školka pro 48 dětí v oblasti Zahradního města.
• Zatím bohužel nebyl vypsán dotační titul, který by se dal
využít na rekonstrukci budovy Vyššího Hrádku pro potřeby
Základní umělecké školy. Odhadované nálady jsou značné,
pohybují se kolem 150 milionů korun.

SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS

• Pokračujeme ve zvelebování zámeckých prostor a zahrad.
• Bylo pořízeno pódium pro potřeby místních spolků.
• Ve městě vznikly workoutové plochy.
• Pokračovali jsme v podpoře sportovních, kulturních a zájmových
organizací, jak jsme si stanovili již v minulém volebním období.
• Podporou velkých investičních grantů jsme přidali na spoluúčasti při modernizaci sportovních areálů (FK Brandýs –
umělá tráva, Atleti – výrazná modernizace stadionu, veslaři
KV Kondor – nová loděnice). Díky tomu máme ve městě
kvalitní sportovní „stánky“.
• Kluziště se přemístilo z náměstí do Zahradnické ulice. Zatím
zde není vybudováno zázemí.
• Město finančně velmi výrazně podporuje řadu společenských
a kulturních akcí.
• Těsně před stavebním povolením je realizace kulturního
prostoru pro cca 200 osob ve Staré Boleslavi (Společenské
centrum Klášterní).
• Nezapočali jsme rekonstrukci městského a letního kina.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Pravidelná údržba městských ploch měla doposud rezervy
v plnění. V letošním roce jsme se tak na tuto oblast více zaměřili.
• Vedení města považuje péči o zeleň za jednu ze svých priorit,
i proto vznikly nové zelené a opravené plochy: Central park, park Na Dolíku, Alej olympioniků nebo Houštecká stezka.
• Pokračuje výsadba květin a zeleně na městských plochách
v centru i okolí silnic.
• Pokračuje vleklý spor o těžbu písku na Proboštské louce se
střídavými úspěchy.

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA

Naším asi nejdůležitějším bodem volebního programu byla a je
finanční podpora činnosti společenských, zájmových, kulturních
a sportovních organizací. Pro rok 2022 byly vypsány tyto programy:
• Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových
organizací – alokace 1 600 000 Kč
• Společenské, kulturní a zájmové organizace – opravy a investice
– alokace 200 000 Kč
• Podpora sportovní činnosti mládeže – alokace 1 700 000 Kč
• Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže – alokace
2 200 000 Kč
• Investice a opravy sportovišť a sportovního vybavení –
alokace 4 000 000 Kč
• Grantový program města – alokace 1 600 000 Kč
• Podpora poskytovatelům sociálních služeb – alokace
1 300 000 Kč
Celková částka určená na dotační programy v roce 2022
dosáhla výše 12 600 000 Kč.

HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ MĚSTA

• V rámci transparentnosti publikujeme veškerá výběrová řízení
ve veřejném prostoru, zavedli jsme on-line přenosy ze
zastupitelstev, materiály před každým jednáním Rady města
jsou přístupné všem zastupitelům bez rozdílu.
• Za osm let se proinvestovalo cca 1,25 miliardy korun.
• Byly odpracovány stovky hodin na plánovaném rozvoji města
a tvorbě tzv. plánovacích smluv, které podle velikosti a parametrů
projektu stanovují příspěvek developerů městu. Výsledkem
tak jsou „Zásady pro výstavbu ve městě.“
• Byly realizovány dílčí úpravy územního plánu z roku 2014
tak, aby byly odstraněny některé nelogičnosti a vypořádaly
se nové požadavky občanů a doby.
• Spor o těžbě štěrkopísku a následné zavážce na Proboštské
louce se vleče se střídavými úspěchy.
• Místostarosta města Hynek Homolka zpracoval historický
dokument v podobě přehledu všech městských nemovitostí
a jejich stavu. Podobně zpracoval i přehled investičních
akcí. Všichni zástupci města jsou tak nyní dokonale informováni
o průběhu staveb i jejich financování. Přístup k těmto
dokumentům mají i všichni zastupitelé, kteří navíc figurují

i v komisi pro investice města. Jejich zapojení do komisí
města byl ostatně další náš krok ke zprůhlednění radnice.
• Z rozhodujících investičních akcí města se povedlo realizovat
a splnit: rekonstrukci nemovitosti č. p. 191 pro osm sociálních bytů, výstavbu Domu P+R s kapacitou 316 aut, přístavby škol, vytvoření Central parku, rekonstrukci chátrající budovy vedle radnice a zřízení archivu města, rekonstrukci školních kotelen, opravu zámecká kaple nebo výstavbu dvou mateřských škol v boleslavské části města.
• Před zahájením jsou další klíčové investice města: intenzifikace
a zkapacitnění čistírny odpadních vod a výstavba tělocvičny u ZŠ Palachova, malý kulturní dům pro 200 lidí v prostoru boleslavské Orlovny nebo výstavba smuteční síně s kolumbáriem ve Staré Boleslavi.
• Bohužel se nepodařilo vyřešit objekty v Houštce, přestože
jsme měli řešení v podobě architektonicky zdařilého projektu
„ZáŠkoly“. Občané Staré Boleslav