Klíčové priority na období 2022-2026

Chceme na další čtyři roky napnout síly a energii ve prospěch občanů jednoho z nejúspěšnějších měst v České republice. Nestojíme o konflikty, toužíme po zastupitelském smíru. Chceme žít ve městě, kde se Vám i nám bude dobře spát. Neděláme a nebudeme dělat politiku kuloárních jednání a privátních zájmů a budeme naslouchat Vašim názorům. Proto tu Naše dvojměstí bylo, je a bude.

TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE

O městě, jeho chodu a aktuálních informacích máte právo vědět vše. Materiály pro jednání rady města jsou dostupné všem zastupitelům bez rozdílů, což v komunální politice není zcela obvykle. On line přenosy ze zasedání zastupitelstev budou pokračovat, tak jak jste zvyklí.
Budeme pokračovat v transparentním způsobu komunikace. Ve všech výběrových řízeních při dominantních zakázkách města postupujeme otevřeně a do komisí pro výběrová řízení na finančně náročné akce zveme i opozici; tak jak jsme to činili uplynulé čtyři roky.
Podařilo se nám vytvořit funkční komunikační kanál – městský facebookový účet, který hodláme nadále provozovat. Budeme podporovat participativní rozpočet města. Byli jsme jeho zakladateli a díky tomu jsme získali mnoho zajímavých podnětů od obyvatel.

INVESTICE A HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Dokončíme započaté klíčové investice města /sportovní halu ZŠ Palachova, intenzifikaci čističky odpadních vod, kulturní dům Orlovna, smuteční síň na hřbitově ve Staré Boleslavi/. Podle finanční a rozpočtové situace postupně zahájíme další akce. Připravili jsme projekt na přestavbu Vyššího hrádku pro potřeby Základní umělecké školy Brandýs n. L – St. Boleslav. Vše vázne na finanční náročnosti /cca 150 mil. Kč/ tohoto projektu. Doposud jsme nenašli dotační titul, který by nám pomoh při financování tohoto projektu. Je hotové výběrové řízení na rekonstrukci chodníků za cca 30 mil. Kč. Každý rok plánujeme uvolnit na opravu chodníků cca 10 mil. a důsledně se řídit kritériem počtu obyvatel dané lokality a stavem chodníku.
Během uplynulých čtyř let se podařilo vytvořil ucelený a komplexní seznam všech městských nemovitostí, a je to skvělý podklad pro nakládání s majetkem města. Díky tomu budeme postupně renovovat a racionalizovat majetek města, jehož provoz stojí město nemalé prostředky. Jako nezbytné se ukazuje snižování energetické náročnosti městských budov, které chceme řešit navýšením podílů obnovitelných zdrojů energie. Jako nebytné se jeví vytvoření energetické koncepce města a strategie nákupů plynu a elektrické energie. S majetkem města budeme efektivně hospodařit a budeme udržovat dostatečnou finanční rezervu.

ŘÍZENÝ ROZVOJ MĚSTA

Růst ani rozvoj města nelze zastavit, ale musíme ho lépe usměrňovat, tak jak jsme započali díky zřízení výboru pro rozvoj města, kde je paritní zastoupení všech zastupitelských subjektů. Výbor vypracoval Zásady pro rozvoj města. Těmi se budeme řídit i nadále a postupně je budeme aktualizovat. Revidujeme minulým vedením města nezvládnutý územní plán z roku 2014. Jednáme se současnými majiteli pozemků a usilujeme o optimalizaci developerských projektů jak z hlediska investora, tak z hlediska obyvatel města. Budeme pokračovat v důsledném naplňovaní plánovacích smluv upravujících vztah města a investorů. Současně budeme citlivě pracovat na změnách územního plánu, s ohledem na zájmy a oprávněné požadavky občanů.

ŠKOLSTVÍ

Netěší nás, že jsme v disciplíně vytváření nových kapacit v základních školách a školkách porazili předchozí vedení města poměrem 245:0 ve školkách a 410:0 ve školách. Mnoho starostí by tak odpadlo mladým rodinám, pokud bychom v tomto směru mohli navázat na nějakou činnost předchozího vedení. Budeme usilovat o otevření další školy svazkového typu ve Staré Boleslavi, kde má město připravený pozemek. Ve hře je i výstavba další školky na Vrábí. Chceme, aby se děti mohly vzdělávat tam, kde se cítí dobře, a ne tam, kde na ně zbude místo, i když to pro okolní vesnice nemusí být vždy příjemné.
Připravili jsme projekt na přestavbu Vyššího Hrádku pro potřeby základní umělecké školy. Vše vázne na finanční náročnosti /cca 150 mil. Kč/ tohoto projektu. Doposud jsme nenašli dotační titul, který by nám pomohl při financování tohoto projektu, který by neměl sloužit jenom ZUŠ, ale i dalším kulturním spolkům. Uvolněné prostory po ZUŠ by mohlo využít základní školství.

BEZPEČNOST

Chceme, abyste se v kteroukoliv denní dobu cítili bezpečně na silnicích, doma i jinde. Do tohoto úkolu zapojíme více městskou i celostátní policii. Ke klidu ve městě by měl přispět i postupně modernizovaný a do provozu zaváděný kamerový systém. Upravujeme a budeme pokračovat v úpravě lokálního dopravní značení tak, aby bylo bezpečné a pro občany přijatelné a srozumitelné. Úsekové rychlostní radary jsme zajistili pro příjezdové komunikace Kostelecká, Královická, Mělnická. Není od věci tyto radary umístit i na dalších příjezdových komunikacích /Vestecká, Boleslavská, Pražská/. Přemostěním Labe umožníme bezpečné cyklistické spojení obou měst.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Dopravu a parkování jsme začali řešit a budeme v tom pokračovat, i když si uvědomujeme, že vyřešit parkování ve městě není snadné a nemůžeme vyhovět každému. Čas ukáže oprávněnost parkovacího domu u nádraží v Brandýse, postaveného s využitím dotace ve výši 100 mil. Kč. Hledáme možnosti pro jeho další využití /volný průchod k poliklinice, vytvořením přímé průchozí cesty kolem garáží na Kralupské aj./ Pro zklidnění dopravy v ranní špičce se budeme snažit využít autobusovou dopravu pro cestování dětí do škol a vylepšíme parkovací kulturu u jednotlivých školních zařízeních. Pro ZŠ Na Výsluní je připraven projekt parkoviště v prostoru mezi židovským hřbitovem a hřištěm pro cca 100 aut, s možností příchodu do školy od fotbalového hřiště. U ZŠ Palachova využijeme prostor starého nádraží, které město odkoupilo do svého majetku s prioritou pro školní parkování a návštěvníky budoucí haly. V boleslavské části města budeme ve spolupráci s krajem podporovat vznik autobusového a parkovacího terminálu u kasáren. Odlehčíme tak boleslavským ulicím.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budeme pokračovat v hledání řešení omezující těžbu štěrkopísku v lokalitě Proboštská louka. Zatím bojujeme osm let. Budeme revitalizovat další parky, tak jak jsme to dělali v obou částech města /Central park a park Na Dolíku/. Možnost realizace se nabízí v parčíku na Vrábí. Velkou pozornost budeme věnovat Houšťce, kde po veřejném odmítnutí investice Záškoly, vnímáme, že občané chtějí v lesoparku klid, zeleň, přírodu a relaxační zónu. Tímto směrem se budeme orientovat v dalších letech. Odkoupením vodáckého kanálu na Ostrůvku se tato lokalita nabízí k dalšímu citlivému rozvoji, opět s respektem k vytvoření odpočinkové zóny v centru města. Za hlavní místo pro rekreaci a vodní sporty v katastru města považujeme areál proboštských jezer, kde vnímáme absenci bezpečného koupání pro nejmenší. K řešení bychom chtěli přispět realizací brouzdaliště s odpovídajícími vodními prvky.

KULTURA, SPORT A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Spolkový život ve městě bude vždycky na předních příčkách našeho zájmu a od našeho spolku se mu bude dostávat maximální podpory. Už za uplynulá volební období činila naše podpora desetinásobek částky, kterou spolkům přiznávalo předchozí vedení města. Nadále budeme podporovat rozvoj sportovních areálů klubů a spolků, podobně jako se povedlo zvelebit areály staroboleslavské atletiky a brandýských veslařů a fotbalistů. Ve vyúčtování programů budou moci být nově uplatňovány i energetické náklady. Připravovaný projekt kulturní prostor Orlovna pro kulturní akce s kapacitou cca 200 osob je těsně před vydáním stavebního povolení. Uvědomuje si potřebu rekonstrukce letního kina a jeho zázemí. Budeme pokračovat ve zvelebování zámku, kde v současné době probíhá revitalizace Plantáže a výstavba skleníku dle vzoru z minulých staletí. Zámek chceme postupně ve větší míře využívat pro návštěvníky, městské akce a spolky. Více zapojíme do dění ve městě velké firmy, církve a armádu.