Technické služby Brandýs – Boleslav s.r.o.

Aktuality ze dne ,

Pro objasnění oddělení samostatných technických služeb od již založené stávající Brandýsko-boleslavské městské a.s. (dále jen BBM) je zapotřebí si odpovědět na několik otázek. Tady je přikládáme a předpokládáme, že jejich zodpovězení povede k mnohem lepšímu pochopení zřízení této organizace.

Proč Technické služby Brandýs – Boleslav s.r.o. vznikají?

Všechna města, Brandýs n.L. – Starou Boleslav nevyjímaje, se nějakým způsobem musí starat o svůj majetek. Ve svých předvolebních slibech se zavazují ke zlepšení stavu komunikací, zeleně, škol a sportovišť, prostě téměř všeho, co mají města ve svých inventárních seznamech. Dostát těmto slibům se dá dvěma způsoby. Tím prvním je dodavatelský způsob, kdy se na údržbu majetku objednávají externí servisní firmy a město praktikuje dodavatelské zajišťování těchto služeb. Druhým způsobem je možnost zřízení vlastní městské organizace, kdy město, většinou přes jím zřízenou organizaci, provádí vlastními silami služby směřující v první řadě o péči městského majetku. Zřízení a podporu technických služeb podpořili při svých slibech všichni lídři všech politických stran, které kandidovaly do zastupitelstva v našem městě na společně debatě lídrů v kině.

Výhody a nevýhody zřízení technických služeb?

Pro variantu zřízení technických služeb se rozhodla i většina okolních měst. Mají je Čelákovice, Český Brod, Nymburk, Poděbrady, ale třeba i blízký Kostelec. Všechna tato města tedy upřednostnila zřízení vlastní městské organizace mající ve své náplni péči o majetek města a směřující k lepšímu servisu obyvatel. Všechna výše uvedená města dala přednost rychlosti, operativnosti a přímému řízení lidí zaměstnaných pod hlavičkou technických služeb. Navíc odpadají složité administrativní postupy spočívající v dlouho trvajících výběrových řízeních či vypisování zakázek apod. V neposlední řadě jsou také služby v konečném nákladovém účtování levnější, neboť ceny firemních zakázek jdou výrazně nahoru. Firmy mají většinou zájem o zakázky rozsáhlejšího a nákladnějšího charakteru. Město, ale musí zajišťovat drobné opravy a služby po kterých velký hlad není.

Dodavatelská cesta je také jistým řešením. Je zesmluvněna, funguje a mnohem lépe se kontroluje, ale zdaleka není tak operativní, než když můžete řídit vlastní zaměstnance, kteří mnohem lépe chápou potřeby města. Otázkou je ekonomika těchto operací.

Obě cesty jsou řešením a nikdy nenajdete požadovaný ideál. Pokud byste umístily oba způsoby na misku vah, věřte, že se miska vah začne převažovat ve prospěch jejich zřízení. Technické služby na konci poslední dekády minulého století v našem souměstí existovaly pod názvem Teslan, ale pod vlivem nástupu zahraničních firem zaměřující na svoz a likvidaci odpadu byla firma Teslan prodána.

Proč technické služby a ne již stávající městská společnost BBM?

Logicky si zřejmě většina občanů řekne, proč se tedy zřizují samostatné technické služby a její náplň nevykonává již městem založená a vlastněná BBM a.s. Občané zajímající se o dění ve městě si jistě všimli, že činnost spojená s vyúčtováním tepla celkem funguje, ale problémem zůstává vyúčtování správy domů, pozemků a záloh na služby spojené s nájmem. BBM a.s. navíc na konci roku realizovala investici „rekonstrukce topných kanálů“. O potřebě této investice se dlouho mluvilo, ale nikdo neměl odvahu k ní přistoupit. Topné kanály byly v havarijním stavu a bylo jen otázkou času, kdy občané závislí na dodávkách tepla budou mít doma zimu a nepoteče jim teplá voda. Financování celé akce bylo poměrně složité, a nakonec muselo pomoci město se zápůjčkou ve výši rámci 60 mil. Kč. Celá zápůjčka  bude městu společností řádně splacena a město na ní ještě malinko vydělá. Nejde tedy o žádnou díru v hospodaření města ani BBM.

Aby město čelilo problémům s vyúčtováním a správou domů a služeb s tím spojených, oddělíme technické služby tak, aby BBM pouze a jedině vyráběla, rozváděla a účtovala teplo. Nelze opomenout, že technické služby jsou zřízeny pro potřeby celého dvojměstí, zatímco vytápění je především pro občany brandýského sídliště.

Co by měly technické služby vykonávat?

Cílem jsou flexibilní služby správy a údržby majetku (budovy, hřiště, mobiliář, veřejné prostranství a zeleň, úklid městských budov a WC, opravy chodníků a další převážně stavební a řemeslné služby) a to tak, aby více než polovina objemu těchto prací byla do 4 let prováděna operativně vlastními zaměstnanci a nikoliv „přeprodáváno“ či „outsorsováno“.

Městských nemovitostí je poměrně dost, a ne všechny jsou v odpovídajícím stavu. Ambice města však rozhodně nejsou takové, aby se technické služby zabývaly likvidací a svozem odpadu. Předpokládá se, že časem by technické služby převzaly část činnosti obsažené ve smlouvě s AVE. Do budoucna, až se činnost personálně stabilizuje nelze vyloučit ani technická pomoc školám, školkám a dalším institucím, jejichž zřizovatelem je město.

Jak to bude se zaměstnanci, technikou a počátečními investicemi?

Kromě kotelníků a jednoho správce převezmou technické služby všechny ostatní pracovníky což nyní představují tři údržbáři, tři uklízečky a dvě administrativní síly. Současně převezmou nevelký technický park BBM činící dvě dodávky a auto. S postupem času se bude rozšiřovat technické zázemí tak, jak se povede přijímat pracovníky profesí, kteří dají přednost jistotě městského zaměstnání a budou ochotni se podílet na řešení technických problémů města a jeho obyvatel. Sídlo bude v budově města na Zápské ulici, kde jsou již existující vhodné prostory pro budoucí činnost, takže počáteční náklady vysoké nebudou.

Kdy činnost technických služeb začne a jaká bude kontrola ze strany města a jak se povede účetnictví?

Oficiálně „papírově“ začala činnost 1. února, jak bylo odsouhlaseno zastupitelstvem. Vlastní rozsáhlejší činnost začne až během roku v návaznosti na příjem dalších pracovníků a požadavcích města. Technické služby povedou vlastní účetnictví a na základě příkazních smluv a dalších smluvních zajištění určených radou města a zastupitelstvem budou vykonané práce fakturovány podle předem domluvených podmínek městu. Jinak budou technické služby podrobovány klasickým kontrolám ze strany města auditorské kontroly nevyjímaje.

Jak by mělo vypadat hospodaření města?

Bude snaha dosahovat mírného zisku, ale prioritou bude zajišťování péče o majetek města za přiměřené nákladové ceny. Rozpočet se sestavuje a do budoucna ho bude schvalovat rada města. Jednatelem technických služeb byl zvolen pan Ladislav Antončík, který měl doposud na Odboru investic a správy majetku na starosti odpady, vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, úklid komunikací, parkování, dětská hřiště a správu městského mobiliáře.