Hospodaření a rozvoj města

Aktuality ze dne ,

Změna politického myšlení se vedle otevřenosti a vstřícnosti radnice ke všem obyvatelům města projevila pozitivně i v hospodaření a rozpočtových opatřeních města. Prvním významným krokem bylo to, že se městský rozpočet vždy schvaloval ještě před koncem roku. Město se tak vyhnulo rozpočtovému provizoriu, což v předchozím volebním obdobím nebývalo zvykem, protože se rozpočet obvykle schvaloval až na konci března. Dalším pozitivním jevem bylo konání pracovního jednání zastupitelů, kde se rozpočet detailně projednával a byl vysvětlován správci jednotlivých kapitol. Bohužel na konci volebního období se toto neveřejné setkání zastupitelů setkalo s malým zájmem, zejména ze strany opozičních stran.

Hospodaření v letech 2014–2018 bylo racionální, směřovalo k úspoře provozních nákladů, maximálnímu využití dotací a efektivním nakládáním s městským majetkem. Všechna tato opatření vedla k tomu, že hospodaření města vždy skončilo výrazným přebytkem, který se každý rok poměrně významně navyšoval (od 19 mil. Kč v roce 2014, až k 95 mil. Kč v roce 2017). Největší podíl na dobrém hospodaření města mají úspory na investičních akcích, zvýšené daňové příjmy, zvýšené příjmy z vlastní činnosti a úspora provozních nákladů. Rostly i příjmy ze strany dotačních titulů a v roce 2017 se podařilo získat více než 130 mil. Kč.

K úspěchům lze řadit i to, že se město zbavilo úvěru na investiční akci „Zahradní město“ a dnes je město bez úvěrů, což dává předpoklad snadného úvěrového krytí pro rozsáhlejší investiční akce v příštích letech, i když to není hlavní způsob financování budoucích akcí a rozhodně nechceme město zadlužit a pokračovat v nastolených ekonomických reformách. Velmi náročné bylo i zavedení tzv. „klikacího rozpočtu“, kde se každý může informovat o aktuálním stavu městské pokladny, příjmech i nákladech.

Po masivní privatizaci bytového fondu minulým vedením města byly nyní zbylé byty roztříděny na „zbytné“ a „nezbytné“, ty by měly tvořit základ bytového fondu města.  Městu absolutně chybí byty bezbariérové, sociální, seniorské a služební.  Ohledně ostatních nemovitostí v majetku města je smutné, když je dokážete určit bez nahlédnutí do katastru nemovitostí.  Bohužel, takový je stav mnohých z nich, některé si město v historii pořídilo neuváženě, některé vlastní historicky a některé historicky nejdříve prodalo, aby si je pak znovu draze koupilo.  Teď v ekonomickém boomu, tedy vrcholící konjunktury řešíme, co s nimi udělat. Ne, teď není doba brát si úvěry na chodníky či komunikace, od toho jsou dotace, úvěry na ně mají přijít až v době recese. Teď je třeba investovat do projektů s předvídatelnou ekonomickou návratností, tedy dnes čerpat a fixovat úvěry zejména na bydlení (sociální, seniorské, služební) a s rozmachem bydlení souvisejících služeb (čistička, vodárna nebo topné kanály) či na projekty konjunkturu typicky doprovázející – tedy zábava a volný čas (sportoviště, kino, cestovní ruch). Zdaleka ne všechny mohou být pod křídly města, a to, protože je jednoduše město naráz finančně ani personálně neutáhne, což je jedině dobře, protože město nemůže a nemá ovládat „všehomír“.